Menu

O Nas

photodune-1798779-woman-xs

PITiWN - Samorząd gospodarczy na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju

Looking for something

Even More Popular Items

Close Panel

slajdy

 • 1
 • 2

STATUT POLSKIEJ IZBY TECHNOLOGII i WYROBÓW NATURALNYCH

Drukuj Email

Preambuła

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego działającego na rzecz poprawy jakości żywności, środowiska i zdrowia człowieka poprzez upowszechnianie, edukację oraz promocję przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii i wyrobów naturalnych.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Izba działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 710) oraz na podstawie niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Pełna nazwa Izby brzmi: Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych.
 2. Izba ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: PITiWN oraz nazwą Izby w tłumaczeniu na języki obce.

§ 3

 1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków w kraju i za granicą.
 3. Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

§ 4

Izba dla realizacji swych celów może uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjnych z innymi podmiotami, w szczególności może być członkiem krajowych bądź międzynarodowych organizacji gospodarczych lub społecznych.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Izby

§ 5

Do celów i zadań Izby należy:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości żywności, środowiska i zdrowia człowieka poprzez upowszechnianie, edukację oraz promocję przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii i wyrobów naturalnych w sektorze rolno‑spożywczym oraz ochrony środowiska;
2) zrzeszanie i integrowanie przedsiębiorców, w tym producentów rolnych, prowadzących działalność wytwórczą, handlową, projektową, usługową, promocyjną, badawczą, edukacyjną lub szkoleniową  w przedmiocie naturalnych technologii lub naturalnych wyrobów w sektorze rolno‑spożywczym oraz ochrony środowiska;
3) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców;
4) monitorowanie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie sektora rolno‑spożywczego i ochrony środowiska, zdrowia i życia     człowieka.
5) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w sektorze rolno-spożywczym zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i życia człowieka, jak również uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
6) wdrażanie, promowanie, edukowanie oraz prowadzenie badań nad naturalnymi technologiami lub naturalnymi wyrobami w sektorze rolno-spożywczym oraz ochrony środowiska;
7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami w zakresie zgodnym ze statutowymi celami i zadaniami Izby oraz wdrażanie innowacji w tym zakresie;
8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego i uczciwego postępowania w obrocie gospodarczym.

§ 6

Izba realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) opracowywanie strategii i sposobów ich realizacji, w zakresie upowszechniania i wdrażania w sektorze rolno-spożywczym i ochrony środowiska, rozwiązań opartych na naturalnych technologiach i wyrobach, czerpiących z potencjału Natury, służących zachowaniu i ochronie ładu, harmonii i bioróżnorodności środowiska;
2) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów międzynarodowych, państwowych lub samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach     dotyczących statutowej działalności Izby;
3) tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności Izby oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
4) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w obszarze działania Izby;
5) propagowanie naturalnych technologii oraz wyrobów naturalnych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
6) wspieranie członków Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą, w tym tworzenie mechanizmów wsparcia przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, celem wzrostu konkurencyjności oferowanych przez nich naturalnych technologii i wyrobów;
7) wdrażanie zasad certyfikacji oraz znaku towarowego (w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej i intelektualnej) naturalnej technologii i naturalnego wyrobu, prowadzenie procesu certyfikacji począwszy od doradztwa aż do wydania certyfikatu;
8) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie;
9) doradztwo i pomoc organizacyjną, techniczną, prawną lub ekonomiczną, oraz zlecanie badań, ekspertyz i opinii;
10) współpracę oraz wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące analogiczną i pokrewną działalność;
11) tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich;
12) organizowanie misji gospodarczych przedsiębiorców z branży technologii i wyrobów naturalnych;
13) powoływanie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
14) tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych zgodnych ze statutowymi celami i zadaniami Izby;
15) pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na realizację statutowych celów i zadań Izby;
16) prowadzenie działalności gospodarczej, dla realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo Izby

§ 7

Członkowie Izby dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych może być przedsiębiorca prowadzący działalność zgodną z celami Izby, spełniający warunki przystąpienia do Izby określone w Statucie.
 2. Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków zwyczajnych Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnej „deklaracji członkostwa” z załączoną rekomendacją dwóch członków Izby.
 3. Przed złożeniem „deklaracji członkostwa” przystępujący, niebędący osobą fizyczną, zobowiązany jest podjąć uchwałę lub inną stosowną decyzję o przystąpieniu do Izby, w szczególności, gdy wymagają tego postanowienia aktu statuującego działalność przystępującego (umowy spółki, statutu lub innego).
 4. Członkami założycielami Izby są członkowie, którzy w celu utworzenia Izby uchwalili niniejszy Statut, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów. Członkowie założyciele Izby nabywają status członków zwyczajnych z chwilą wpisania Izby do Krajowego Rejestru Sądowego.

 § 9

 1. Członkiem wspierającym Izby może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub inne w realizacji statutowych celów Izby.
 2. Status członka wspierającego Izby nadaje mocą uchwały Rada Izby na wniosek Prezydium Rady Izby.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych Izby.
 2. Status członka honorowego nadaje mocą uchwały Rada Izby na wniosek Prezydium Rady Izby.

§ 11

 1. Rada Izby podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia nowego członka w poczet członków zwyczajnych Izby w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej.
 2. O treści uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Izby, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Izby powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Od uchwały Rady Izby, odmawiającej przyjęcia do Izby w charakterze członka zwyczajnego, zainteresowany może się odwołać do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o treści uchwały. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Prezydium Rady Izby. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.
 4. Rada Izby podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia nowego członka w poczet członków wspierających lub członków honorowych Izby w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Prezydium Rady Izby. O treści uchwały Prezydium Rady Izby niezwłocznie pisemnie zawiadamia zainteresowanego. W przypadku odmowy przyjęcia nowego członka w poczet członków wspierających lub członków honorowych Izby, zainteresowany może w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały złożyć do Rady Izby wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Ponowna uchwała Rady Izby w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członka Izby

§ 12

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
2) uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby;
3) korzystania z wszelkich form pomocy Izby;
4) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Izby;
5) korzystania z wyróżniającego Izbę znaku graficznego lub słowno-graficznego Izby, jak również znaku towarowego naturalnej technologii i naturalnego wyrobu, na zasadach określonych i podanych przez Radę Izby.

§ 13

Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji organów Izby;
2)     wdrażania, promowania, edukacji lub innego upowszechniania technologii i wyrobów naturalnych;
3)     współdziałania przy realizacji statutowych celów i zadań Izby;
4)     przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
5)     działania i postawy dbającej o dobre imię Izby;
6)     wniesienia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz tryb ich uiszczania określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi Izby posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Członków wspierających i honorowych nie obciąża obowiązek wpisowego i opłacania składek członkowskich.
 3. Członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze do organów Izby. Mogą oni jednak uczestniczyć w pracach Izby, w szczególności w obradach jej organów z głosem doradczym.

§ 16

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji członka Izby;Z
2) wykreślenia członka Izby;
3) wykluczenia członka Izby;
4) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka Izby;
5)  śmierci członka Izby.

§ 17

Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie może nastąpić na mocy uchwały Rady Izby, jeżeli członek Izby:

1)     przestał odpowiadać warunkom określonym w § 8 ust. 1 Statutu;
2) nie wypełnia z przyczyn od siebie niezależnych obowiązków określonych w Statucie.

§ 18

Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Rady Izby, jeżeli członek Izby:

1)   prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
2)   rażąco narusza obowiązki członka Izby;
3)   nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy;
4)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za czyn nie dający się pogodzić z zasadami funkcjonowania Izby.

§ 19

 1. Rada Izby niezwłocznie przesyła wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi Izby odpis uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia wraz z uzasadnieniem uchwały.
 2. Od uchwały Rady Izby w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia członka Izby przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Prezydium Rady Izby. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

§ 20

Członek Izby może być tymczasowo zawieszony w prawach członka Izby w sytuacji, o której mowa w §53 statutu.

 

ROZDZIAŁ V

Organy Izby

§ 21

Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane „Walnym Zgromadzeniem”;

2) Rada Izby;

3)  Komisja Rewizyjna;

4)  Sąd Koleżeński.

§ 22

 1. Członkowie Izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w organach Izby przez swoich Przedstawicieli.
 2. Przedstawicielem może być wyłącznie osoba fizyczna, prawidłowo umocowana przez członka Izby do jego reprezentacji, w tym wykonywania przysługujących mu praw i obowiązków członka organu Izby. Umocowanie powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale najpóźniej w dniu ukonstytuowania się danego organu. W przypadku wygaśnięcia umocowania swojego Przedstawiciela w organie Izby, członek Izby zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pisemnie Izbę.

§ 23

 1. Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (organy wybieralne Izby) wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Wybory do Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym. Szczegółowy tryb wyborów członków organów Izby określa ordynacja wyborcza, przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
 3. Kadencja organów wybieralnych Izby trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
 4. Kadencja każdego z organów wybieralnych Izby jest kadencją wspólną.
 5. Nie można łączyć mandatów organów wybieralnych Izby.
 6. Członkowie organów wybieralnych Izby pełnią swoją funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
 7. Ukonstytuowanie organów wybieralnych Izby, następuje na ich pierwszym zebraniu, które zwołuje - niezwłocznie po dokonaniu wyboru członków organu - i któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 24

 1. Uchwały organów Izby dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób lub członków Izby, powinny zawierać uzasadnienie.
 2. Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w Statucie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia uchwały lub orzeczenia. Środki odwoławcze wnosi się na piśmie.

§ 25

 1. Wygaśnięcie mandatu członka organu wybieralnego Izby następuje z powodu:

1)  upływu kadencji organu Izby;
2)  odwołania członka organu Izby przez Walne Zgromadzenie;
3)  rezygnacji z pełnienia funkcji w organie Izby;
4)  częściowej lub całkowitej utraty zdolności do czynności prawnych członka organu Izby;
5)  ustania członkostwa w Izbie;
6)  wygaśnięcia umocowania Przedstawiciela, o którym mowa w §22 Statutu.

 1. W przypadku powstania wakatu w którymś z organów wybieralnych Izby przed upływem jego kadencji, wakat uzupełnia kolejna osoba z listy kandydatów, która na ostatnich wyborach uzyskała największą liczbę głosów do tego organu.
 2. W przypadku wyczerpania listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, wakat uzupełnia się w drodze wyborów przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wakat w organie wybieralnym Izby powstaje, gdy skład osobowy danego organu pomniejszy się o minimalną ilość członków, wymaganą Statutem Izby, tj. gdy: i) w przypadku Rady Izby liczebność składu osobowego zmniejszy się więcej niż 9 (dziewięciu) członków; ii) w przypadku Komisji Rewizyjnej liczebność składu osobowego zmniejszy się o więcej niż 3 (trzech) członków; iii) w przypadku Sądu Koleżeńskiego liczebność składu osobowego liczebność składu osobowego zmniejszy się o więcej niż 3 (trzech) członków. Przy czym jeśli liczebność składu osobowego Rady Izby, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego pomniejszy się przed upływem kadencji w sposób nienaruszający statutowo określonej minimalnej ilości członków, wówczas wakat nie wymaga uzupełnienia składu osobowego organu.

 

ROZDZIAŁ VI

Walne Zgromadzenie

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby stanowią członkowie Izby.

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby raz do roku, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, a jeżeli Rada Izby nie uczyni tego w przepisanym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia, w przypadkach, gdy wymagają tego postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Izby lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków zwyczajnych Izby, zgłoszony na piśmie z podaniem celów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Prezydium Rady Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 5. Na Walne Zgromadzenie mogą być zaproszone także osoby trzecie, w szczególności doradcy i eksperci. Osobom takim przysługuje jedynie głos doradczy.

§ 28

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Izby pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Izby należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§ 29

 1. Jeżeli ustawa, niniejszy Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być osoba delegowana do pełnienia funkcji w Radzie Izby ani pracownik Izby.
 3. Przepisy ust.1-2 nie naruszają postanowień §22 Statutu.
 4. Regulamin Walnego Zgromadzenia może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1)   transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

2)   dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Izby mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, jak również głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. W przypadku dopuszczenia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział członka Izby w Walnym Zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członków Izby, ich Przedstawicieli lub pełnomocników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia może dopuszczać także głosowanie korespondencyjne. W takim wypadku ważność głosu oddanego korespondencyjnie zależy w szczególności od tego, czy został oddany na prawidłowym formularzu.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)   powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, jak również dookreślanie składu liczbowego poszczególnych organów w granicach ustalonych statutem;
2)   wytyczanie kierunków działania, uchwalanie strategii oraz wieloletnich programów działania Izby;
3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby oraz podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty;
4)   udzielanie – po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej – członkom Rady Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
5)   udzielanie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
6)   rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
7)   uchwalanie zmian Statutu;
8)   uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Sądu Koleżeńskiego;
9)   uchwalanie szczegółowego trybu wyborów członków organów Izby (ordynacji wyborczej);
10) zatwierdzanie regulaminu Rady Izby i Komisji Rewizyjnej;
11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
12) określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem Izby;
13) ustalanie wysokości składek członkowskich Izby oraz wysokości wpisowego;
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby oraz uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej rozwiązania;
15) inne sprawy wnioskowane przez Radę Izby.

§ 31

 1. Zasadą jest, że uchwały członków zwyczajnych Izby podejmowane są na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4, bez odbycia Walnego Zgromadzenia (tj. poza posiedzeniem Walnego Zgromadzenia) mogą być powzięte uchwały, jeżeli:

1)   wszyscy członkowie zwyczajni Izby wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte (jednomyślnie podejmą konkretną uchwałę - kurenda);

2)   zostanie zarządzone głosowanie pisemne, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy wymienione w §30 pkt 2-6 oraz pkt 14 Statutu – uchwał w tym przedmiocie nie można podjąć poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
 2. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w sprawach, w których wyłączono jawność głosowania.

§ 32

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (oznaczającą więcej niż połowę głosów oddanych).
 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Izby w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Izby. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Każdy członek zwyczajny Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 5. Przez glosy rozumie się: głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Izby.

§ 33

Członek Izby nie może ani osobiście (w tym przez Przedstawiciela, o którym mowa w §22 Statutu) ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego podmiotu głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Izby oraz sporu między nim a Izbą.

§ 34

 1. Głosowanie jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Izby, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
 3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej lub innych komisji wybieranych przez Walne Zgromadzenie podczas jego obrad.

 ROZDZIAŁ VIII

Rada Izby

§ 35

Rada Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz, kieruje jej działalnością podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. Rada Izby jest najważniejszym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Izby.

§ 36

 1. Rada Izby składa się z od 9 (dziewięciu) do 15 (piętnastu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Izby, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Członka Prezydium Rady Izby, którzy łącznie stanowią Prezydium Rady Izby. Przewodniczący Rady Izby może używać tytułu „Prezes Izby”.

§ 37

Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy w szczególności:

1) reprezentowanie i prowadzenie bieżących spraw Izby, realizacja strategii Izby oraz wynikających z niej celów i zadań statutowych Izby;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) rozporządzanie i zarząd majątkiem Izby;
4) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
6) prowadzenie ewidencji członkowskiej Izby;
7) prowadzenie księgi protokołów Walnych Zgromadzeń;
8) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie proponowanych zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków organów Izby, z tytułu pełnionych przez nich funkcji;
9) nadzór nad działalnością Prezydium Rady Izby;
10)  uchwalanie – na wniosek Prezydium Rady Izby - budżetu Izby oraz planów rzeczowo – finansowych;
11)  podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania statusu członka zwyczajnego Izby;
12)  podejmowanie – na wniosek Prezydium Rady Izby – uchwał w przedmiocie nadania statusu członka wspierającego lub członka honorowego Izby;
13)  powoływanie lub odwoływanie – na wniosek Prezydium Rady Izby ‑ zespołów doradczych i opiniodawczych Izby;
14)  składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania ze swojej działalności;
15)  uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)    wzorów pieczęci Izby oraz organów Izby;
b)   szczegółowej organizacji i sposobu działania Rady Izby.

§ 38

 1. Prezydium Rady Izby jest ciałem wykonawczym Rady Izby.
 2. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Rady Izby, z wyjątkiem wymienionych w §37 pkt. 9-15 Statutu.
 3. Prezydium składa Radzie Izby kwartalne sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Pracami Prezydium Rady kieruje Przewodniczący Rady Izby.

§ 39

Oświadczenia woli w imieniu Izby składa Prezes Izby samodzielnie lub upełnomocniony przez niego członek Prezydium Rady Izby.

§ 40

 1. Posiedzenia Rady Izby odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 (sześć) miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub z jego upoważnienia inny członek Prezydium Rady Izby.
 3. Posiedzenia Prezydium Rady Izby odbywają się w miarę potrzeby, zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Izby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 (dwa) miesiące.
 4. Przedstawicielowi Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Izby oraz Prezydium Rady Izby z głosem doradczym.

§ 41

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Rady Izby, jak również uchwały Prezydium zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby.
 2. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Izby określa Regulamin Rady Izby. Uchwalanie Regulaminu oraz wprowadzanie jego zmian jest czynnością należącą do kompetencji Rady Izby, przy czym każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
 3. Regulamin Rady Izby może określać inne warunki ważności uchwał Rady Izby lub Prezydium Rady Izby, w tym wymagane kworum dla podjęcia wiążących uchwał.

§ 42

W umowie między Izbą a członkiem Rady Izby oraz w sporze z nim, Izbę reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 43

 1. Dla wykonywania zadań statutowych Rada Izby może powołać Biuro Izby.
 2. Zasady działania oraz strukturę organizacyjną Biura Izby, określa regulamin organizacyjny, który uchwala i zatwierdza Prezydium Rady na wniosek Przewodniczącego Rady.

 

ROZDZIAŁ IX

Komisja Rewizyjna

§ 44

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 45

Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Izby oraz kontrolę realizacji uchwał organów Izby.

§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby;
2) wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby, w tym jej Prezydium;
3) przedstawianie Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby;
5) wnioskowanie o rozwiązanie lub likwidację Izby ze względu na brak środków finansowych na wykonywanie statutowej działalności;
6) wyrażanie opinii w przedmiocie:

    a) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

    b) planowania budżetu Izby i jego zmian.

§ 47

Szczegółową organizację i sposób działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej. Uchwalanie Regulaminu oraz wprowadzanie jego zmian jest czynnością należącą do kompetencji Komisji Rewizyjnej, przy czym każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ X

Sąd Koleżeński

§ 48

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 49

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy wydawanie orzeczeń w sprawach odpowiedzialności członków Izby za naruszenie statutowych obowiązków członka Izby, w tym decyzji i uchwał organów Izby oraz zasad etyki.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzech członków.
 3. Sąd Koleżeński jest w zakresie orzekania niezawisły.
 4. Sąd Koleżeński orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. Sąd Koleżeński rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne, może jednak wnioskować o i opierać się na opiniach lub poradach prawnych wydanych przez podmioty zajmujące się profesjonalnym świadczeniem pomocy prawnej.

§ 50

 1. Stronami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
 2. Oskarżycielem w postępowaniu jest wskazany przez Prezydium Rady Izby członek Rady Izby.
 3. Obwinionym jest członek Izby, przeciwko któremu toczy się postępowanie.
 4. Pokrzywdzonym jest członek Izby, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem innego członka Izby lub Izba.

§ 51

 1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie, obejmujące w szczególności dochodzenie, na wniosek Rady Izby.
 2. Wskazany przez Prezydium Rady Izby członek Rady Izby wszczyna postępowanie przed Sądem Koleżeńskim na uzasadniony wniosek członka Izby lub organu Izby, zgłoszony na piśmie do Rady Izby.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się niezależnie od ewentualnego postępowania karnego o ten sam czyn, może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wymagają uzasadnienia. Sąd Koleżeński przesyłam odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronom postępowania.
 5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom postępowania przysługuje odwołanie do Rady Izby. Rada Izby rozpoznaje odwołanie w terminie 30 dni od jego doręczenia. Rada Izby w drodze uchwały utrzymuje w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, uchyla je i sama orzeka co do istoty sprawy lub zmienia je w całości bądź w części.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień §19 ust.2 Statutu, uchwala Rady Izby, o której mowa w ust. 5 jest ostateczna.

§ 52

Za naruszenie statutowych obowiązków członka Izby, w tym decyzji i uchwał organów Izby oraz zasad etyki Sąd Koleżeński może orzec sankcję upomnienia lub zawieszenia w prawach członka Izby na czas od trzech miesięcy do dwóch lat; może też wnieść do Rady Izby o podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa w Izbie poprzez wykluczenie, w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w §18 pkt 1 i 2 Statutu.

§ 53

 1. Członek Izby, przeciwko któremu toczy się postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy może być tymczasowo zawieszony w prawach członka Izby, do czasu zakończenia postępowania. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu wydaje Sąd Koleżeński z urzędu lub na wniosek stron.
 2. Postanowienie Sądu Koleżeńskiego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa więcej niż trzy miesiące, Rada Izby bada z urzędu zasadność zawieszenia.

§ 54

 1. Sąd Koleżeński może orzekać także w sprawach między członkami Izby a podmiotami nie należącymi do Izby, w szczególności gdy:

               1)   strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na Sąd),

               2)   zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

 1. Szczegółową organizację i sposób działania Sądu Koleżeńskiego, w tym właściwość Sądu oraz zasady postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ XI

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 55

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochody z tej działalności służą realizacji zadań statutowych Izby i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

§ 56

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.
 2. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.

§ 57

Majątek Izby powstaje z:

1)   składek członkowskich i opłat wpisowych,
2)   dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
3)   wpływów z własnej działalności gospodarczej Izby, odpłatnych świadczeń Izby, w tym audytów technologicznych;
4)   dochodów z majątku Izby;
5)   opłat za używanie znaku technologii naturalnej i wyrobu naturalnego;
6)   innych wpływów.

ROZDZIAŁ XII

Działalność gospodarcza Izby

§ 58

1. Izba może prowadzić na zasadach ogólnych działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie pozwalającym na wdrożenie przyjętych metod realizacji celów i zadań statutowych Izby, tj. zwłaszcza w zakresie:

1) upowszechniania, edukacji oraz promocji przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii i wyrobów naturalnych na rzecz poprawy jakości żywności, środowiska i zdrowia człowieka,

2) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,

3) wykonywania i opracowywania opinii, analiz, ekspertyz oraz projektów technicznych, prawnych, ekonomicznych oraz organizacyjnych, jak również badanie rynku i opinii publicznej,

4) prowadzenia doradztwa oraz innej działalności usługowej wspomagającej działalność gospodarczą związanej z niesieniem porad, udostępnianiem informacji oraz szeroko rozumianego wsparcia dla przedsiębiorców, zarówno nie wymagających jak i wymagających specjalistycznej wiedzy,

5)  fonografii, poligrafii i wydawnictw, jak również promocji i reklamy zgodnej z celami statutowymi Izby, w tym organizacji targów i wystaw,

6)  wdrażania zasad certyfikacji oraz znaku towarowego (w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej i intelektualnej) naturalnej technologii i naturalnego wyrobu.

3. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Izba może także wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jak również wynajmować i dzierżawić aktywa materialne i inne niż finansowe niematerialne.

 1. Jeżeli podjęcie przez Izbę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów prawa koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Izba uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
 2. Dookreślenie przedmiotu działalności gospodarczej Izby poprzez odwołanie się do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zwłaszcza na potrzeby uzyskania rejestracji Izby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, następuje na mocy uchwały Prezydium Rady Izby lub Komitetu Założycielskiego.

ROZDZIAŁ XIII

Rozwiązanie Izby

§ 59

 1. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby. W szczególności ze środków Izby powinny być pokryte koszty jej likwidacji.
 2. Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanawia likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Likwidator po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Izby przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie jej z rejestru.

 

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

§ 60

 1. Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Założycieli Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych w Warszawie w dniu 28 listopada 2013 roku.
 2. Walne Zgromadzenie Założycieli Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych spośród osób powołanych w skład Rady Izby pierwszej kadencji, wybiera pięcioosobowy Komitet Założycielski.
 3. Komitet Założycielski dokonuje zgłoszenia Izby do sądu rejestrowego w celu uzyskania wpisu Izby we właściwym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego. Komitet Założycieli podejmuje także inne czynności niezbędne do uzyskania podmiotowości prawnej Izby.

§ 61

Przyjęcie Statutu, Założyciele Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych potwierdzają własnoręcznymi podpisami na liście, załączonej do niniejszego Statutu.

 

Kontakt siopka

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok.1A, tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996
Bank : Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL  11 12402887 1111 0010 5619 0662